Internetowy Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Lublinie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym Lublinie i podejmowanych w nich czynnościach.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Lublinie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Lublinie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 6/2013 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie.Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl