Opłaty sądowe

SPRAWY KARNE

Opłata:
 • od kasacji - 750 zł. *
 • od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł.
 • w sprawach o wykroczenia - 100 zł.
 • kancelaryjna za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt - wynosi 6 zł. za każdą stronę.
* Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora generalnego albo Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Opłaty w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

WYSOKOŚĆ OPŁAT KANCELARYJNYCH (wyciąg z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 1. poświadczony odpis, wypis lub wyciąg - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
 2. odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
 3. odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
 4. wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu,
 5. wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W SPRAWACH CYWILNYCH I RODZINNYCH (wyciąg z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

 1. rozwód;
 2. separację;
 3. ochronę dóbr osobistych;
 4. ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 5. ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.

Całą opłatę pobiera się od: pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (wyciąg z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.