Repertoria prowadzone w wydziałach strona BIP

W I Wydziale Cywilnym prowadzi się repertoria

 • ACa - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw cywilnych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 • AGa - dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw gospodarczych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 • ACz - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;
 • AGz - dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;
 • ACo - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium ACa lub ACz;
 • AGo - dla innych spraw gospodarczych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium AGa lub AGz;

W II Wydziale Karnym prowadzi się repertoria:

 • AKa - dla spraw karnych, w których wniesiono apelację od wyroków sądów okręgowych,
 • AKz - dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów oraz na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na podstawie art. 263 § 5 k.p.k., z wyłączeniem zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym,
 • AKzw - dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w postępowaniu wykonawczym
oraz wykazy:
 • AKo - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, które nie podlegają wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczą m.in. wznowienia postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, prośby o ułaskawienie, wniosków o przekazanie innemu sądowi sprawy zagrożonej przedawnieniem (art. 11a ustawy - Przepisy wprowadzające k.p.k.), wniosków sądów rejonowych o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 k.p.k.).
 • AKp - dla wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres przekraczający terminy określone w art. 263 § 2 i 3 k.p.k.
Kasacje w sprawach karnych ewidencjonuje się w wykazie WKK

W III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się repertoria:

 • APa - dla spraw z zakresu prawa pracy, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,
 • APz - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
 • APo - dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach,
 • AUa - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,
 • AUz - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
 • APo - dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a niepodlegających wpisaniu do wcześniej wymienionych repertoriów,
 • AUo - dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach.

W Wydziale Cywilnym i Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się wykaz "WSC" dla ewidencji skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
We wszystkich Wydziałach odrębnie prowadzi się wykaz S do ewidencjonowania skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt.

W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie funkcjonuje Archiwum Zakładowe dla dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej tworzonej przez komórki organizacyjne Sądu. Nie są w nim przechowywane akta spraw rozpoznawanych w wydziałach środków odwoławczych, które wraz z wydanymi orzeczeniami zwracane są do Sądów Okręgowych. W archiwum zakładowym przechowywane są okresowo jedynie odpisy tych orzeczeń.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 13-07-2018
Publikacja w dniu: 13-07-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu