Sposób przyjmowania i załatwiania pism strona BIP

Sposób przyjmowania pism - określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji oraz instrukcja kancelaryjna sądu apelacyjnego.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą ,w której pismo zostało nadesłane. Pisma, (wnioski i skargi) składane osobiście przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów. Na żądanie osoby składającej - pracownik Biura poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii.

Pisma rozdzielane są poszczególnym komórkom organizacyjnym sekretariatów. Kierownik sekretariatu przedstawia je przewodniczącemu Wydziału, lub innemu sędziemu, który wydaje stosowne zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.

Akta spraw karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wraz ze środkiem odwoławczym przekazywane są przez sądy okręgowe apelacji lubelskiej do właściwych Wydziałów Sądu na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego oraz regulaminu urzędowania sądów powszechnych, rejestrowane w repertoriach i rozpoznawane według kolejności wpływu.

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repetytorium skarg i wniosków prowadzonym przez IV Wydział Wizytacji Sądu i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Można je składać osobiście - w formie pisemnej lub ustnej, jak też drogą elektroniczną - na adres sekretariat@lublin.sa.gov.pl lub faksem na nr (81) 45-23-345
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-10-2012
Publikacja w dniu: 01-10-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu