Oddziały strona BIP


ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do zakresu działania Oddziału należą w szczególności:
 • sprawy organizacyjne sądu;
 • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa;
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Apelacyjnego;
 • prowadzenie biura podawczego i biblioteki;
 • nadzór nad pracą archiwum zakładowego;
 • prowadzenie spraw o udostępnienie informacji publicznej oraz II –instancyjnych spraw mediatorów.

Kierownik Oddziału

mgr Agnieszka Rejmak-Kozak

Tel. (81) 45-23-359
Faks. (81) 45-23-405
e-mail: administracja@lublin.sa.gov.pl

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

do: informowania o toczących się postępowaniach, terminach rozpraw i posiedzeń i ich wynikach, kosztach sądowych, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia; skargach i procedurze ich składania w trybie sądowym i administracyjnym, o organizacji sądu, jego jednostek organizacyjnych i ich kompetencjach oraz niektórych instytucjach i podmiotach pozasądowych; udostępniania osobom uprawnionym do przeglądu akt sądowych i wydawania z nich odpisów za opłatą, wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 730 do 1530, a w każdy poniedziałek od 730 do 1800

Tel. (81) 45-23-370;
Faks. (81) 45-23-455;
e-mail: boi@lublin.sa.gov.pl


ODDZIAŁ FINANSOWY

Do zakresu działania Oddziału należą w szczególności:
 • opracowanie na podstawie projektów przedkładanych dyrektorowi Sądu Apelacyjnego przez dyrektorów sądów okręgowych projektu budżetu państwa w części odpowiadającej sądom na obszarze apelacji oraz projektu budżetu Sądu Apelacyjnego;
 • wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji oraz budżetu Sądu Apelacyjnego;
 • kontrola przestrzegania na obszarze apelacji zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego.

Kierownik Oddziału

mgr Krystyna Góral
Tel. (81) 45-23-365
Faks. (81) 45-23-364
e-mail: finanse@lublin.sa.gov.pl

ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Do zakresu działania Oddziału należą:
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Kierownik Oddziału

mgr Małgorzata Boguszewska
Tel. (81) 45-23-369
Faks. (81) 45-23-401
e-mail: gospodarczy@lublin.sa.gov.pl

ODDZIAŁ INFORMATYCZNY

Do zakresu działania Oddziału należą:
 • utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych w Sądzie, w tym w szczególności przygotowywanie planów rozwoju sieci, podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych,
 • obsługa techniczna systemów informatycznych posiadanych przez Sąd,
 • sporządzanie planu zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji na potrzeby Sądu i opracowywanie wniosków wszczynających postępowanie o zamówienie publiczne,
 • szkolenie pracowników Sądu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz przepisów dotyczących ochrony danych i stosowania środków technicznych przy ich przetwarzaniu,
 • promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę
 • współpraca z Koordynatorem Krajowym ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w zakresie wprowadzanych projektów informatycznych i odpowiedzialność za funkcjonowanie tych projektów w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie,
 • wsparcie merytoryczne i techniczne dla służb informatycznych w sądach obszaru apelacji lubelskiej,
 • obsługa i nadzór techniczny nad wideokonferencjami przeprowadzanymi na terenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego w apelacji lubelskiej.
 • pierwszej i drugiej linii wsparcia, wdrażania i modyfikacji oraz testowania systemów informatycznych dla: należności sądowych, systemów obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim, platformy integracyjnej FI

Uwaga:
Wsparcia dla użytkowników systemu elektronicznego postępowania upominawczego udziela Sekcja do spraw informatyzacji sądownictwa (SSIS) z siedzibą w Siedlcach

Kierownik Oddziału

mgr Piotr Sawa
Tel. (81) 45-23-444
Faks. (81) 45-23-404
e-mail: it@lublin.sa.gov.pl

Sekcja do spraw informatyzacji sądownictwa (SSIS) z siedzibą w Siedlcach, pełniąca funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego (OWI)

ul. Kazimierzowska 31, 08-110 Siedlce

mgr Aneta Zalewska - Kierownik Sekcji p.f. koordynatora ds. Kontroli Zarządczej
Tel. (25) 63-10-345
e-mail: azalewska@lublin.sa.gov.pl


ODDZIAŁ INWESTYCYJNY

Do zakresu działania Oddziału należą:
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
 • Planowanie i prowadzenie zadań remontowych dla Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej i remontowej sądów okręgowych i sądów rejonowych na obszarze apelacji lubelskiej;
 • Opracowywanie wieloletnich planów inwestycji i remontów dla Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz sądów apelacji lubelskiej;
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów i inwestycji w sądach apelacji lubelskiej;
 • Koordynowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków sądów na obszarze apelacji lubelskie

Kierownik Oddziału

dr inż Katarzyna Osina
Tel. (81) 45-23-367
Faks. (81) 45-23-403
e-mail: inwestycje@lublin.sa.gov.pl

ODDZIAŁ KADR

Do zakresu działania oddziału należy:
 • prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu Apelacyjnego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • prowadzenie spraw etatowych i osobowych aplikantów w obszarze apelacji;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych.

Kierownik Oddziału

mgr Monika Świderska
Tel. (81) 45-23-358
Faks. (81) 45-23-410
e-mail: kadry@lublin.sa.gov.pl

Sekretariat Sądu Dyscyplinarnego
Tel. (81) 45-23-357


ODDZIAŁ KONTROLI

Do zakresu działania oddziału należy:
kontrola przestrzegania na obszarze apelacji lubelskiej zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności:
 1. opracowywanie planów i zakresu kontroli jednostek sądownictwa powszechnego i innych, działających na obszarze apelacji lubelskiej,
 2. przeprowadzanie kontroli i sporządzanie protokołów z wykonywanych czynności kontrolnych wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości.

Kierownik Oddziału

mgr Patrycja Parczewska - główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. (81) 45-23-377
Faks. (81) 45-23-407Szczegółowe obowiązki przewodniczącego wydziału określa regulamin urzędowania Sądów powszechnych, zaś kierownika sekretariatu i oddziału-zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-05-2019
Publikacja w dniu: 14-05-2019
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 23-07-2018
Publikacja w dniu: 23-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-02-2018
Publikacja w dniu: 07-02-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Starszy Inspektor - Anna Mazurek
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 10-01-2018
Publikacja w dniu: 10-01-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 02-06-2017
Publikacja w dniu: 02-06-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 25-05-2017
Publikacja w dniu: 25-05-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-09-2016
Publikacja w dniu: 07-09-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 29-08-2016
Publikacja w dniu: 29-08-2016
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-01-2015
Publikacja w dniu: 14-01-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-01-2015
Publikacja w dniu: 07-01-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-09-2014
Publikacja w dniu: 12-09-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-01-2014
Publikacja w dniu: 07-01-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-10-2013
Publikacja w dniu: 09-10-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-10-2013
Publikacja w dniu: 09-10-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-03-2013
Publikacja w dniu: 04-03-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 05-07-2011
Publikacja w dniu: 05-07-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu