Orzecznictwo prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki:
PU-41,
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych:
PU-36,
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową :
PU-34,
Ustawa z dnia 12.06.1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
PU-33,
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
PU-1, PU-2, PU-3, PU-4, PU-5, PU-6, PU-7, PU-62, PU-64, PU-68, PU-69, PU-89, PU-91, PU-92, PU-95, PU-99, PU-102, PU-107, PU-109,
Ustawa z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych:
PU-40,
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
PU-76,
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki:
PU-86,
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych :
PU-8, PU-9, PU-10, PU-11, PU-12, PU-13, PU-13, PU-15, PU-16, PU-17, PU-18, PU-19, PU-20, PU-21, PU-60, PU-66, PU-71, PU-73, PU-88, PU-90, PU-98, PU-104, PU-105, PU-106, PU-108,
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych:
PU-101,
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
PU-97,
Ustawa z dnia 2 września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych:
PU-37,
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:
PU-22, PU-23, PU-24, PU-25, PU-26, PU-27, PU-28, PU-72, PU-74, PU-75, PU-82, PU-83,
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
PU-29,
Ustawa z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych:
PU-39,
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej:
PU-103, PU-104,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
PU-110,
Ustawa z dnia 28 czerwca 1996r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym:
PU-38,
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych:
PU-61, PU-67,
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
PU-30, PU-31, PU-32,
Ustawa z dnia 6 marca 1997r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent:
PU-35,

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Rozdział VIII Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny
PU-81,

Kodeks Pracy

Dział pierwszy. Przepisy ogólne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
PU-42,
Dział drugi. Stosunek pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
PU-43, PU-93, PU-94,
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
PU-44,
Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
PU-45,
Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń
PU-46,

Kodeks Cywilny

KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA
Tytuł IV. Czynności prawne
Dział VI. Przedstawicielstwo
Rozdział II - Pełnomocnictwo
PU-47,

Kodeks Postępowania cywilnego

Część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze
KSIĘGA PIERWSZA - Proces
Tytuł VI - Postępowanie
Dział I - Przepisy ogólne oczynnościach procesowych
Rozdział 5 - Uchybienie i przywrócenie terminu
PU-48, PU-84,
Dział II - Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
Rozdział 2 - Pozew
PU-49, PU-50,
Rozdział 3 - Rozprawa
PU-51, PU-100,
Dział III - Dowody
Rozdział 2 - Postępowanie dowodowe
Oddział 4 - Opinia biegłych
PU-52,
Dział IV - Orzeczenia
Rozdział 1 - Wyroki
Oddział 1 - Wydanie wyroku
PU-53, PU-80,
Oddział 4 - Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
PU-54,
Rozdział 3 - Prawomocność orzeczeń
PU-63,
Dział V - Środki odwoławcze
Rozdział 1 - Apelacja
PU-55, PU-59, PU-65, PU-70, PU-85,
Rozdział 2 - Zażalenie
PU-96,
Dział VI - Wznowienie postępowania
PU-56,
Tytuł VII - Postępowanie odrębne
Dział III - Postępowanie w sprawach z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
PU-87,
Rozdział 3 - Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
PU-57, PU-79,

Kodeks postępowania administracyjnego

DZIAŁ II - Postępowanie
Rozdział 7 - Decyzje
PU-58,