Orzecznictwo cywilne

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t. j. Dz. U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13 z późn. zm.):
C-71, C-72,
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).:
C-56, C-57,
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.):
C-64,
Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 88 z późn. zm.):
C-67, C-68,
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.):
C-62, C-63,
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.):
C-65, C-66,
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.):
C-59, C-60, C-61,
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.):
C-76,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):
C-75,
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.):
C-73,
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):
C-77,
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282):
C-54, C-55,
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.):
C-52, C-53,
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.):
C-58,
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.):
C-69, C-70,
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):
C-74,

Kodeks Cywilny

KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA
Tytuł II. Osoby
Dział I. Osoby fizyczne
Rozdział I - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
C-1, C-2, C-3, C-4,
Tytuł IV. Czynności prawne
Dział I. Przepisy ogólne
C-5,
Dział IV. Wady oświadczenia woli
C-6, C-7,
KSIĘGA DRUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
Tytuł I. Własność
Dział III. Nabycie i utrata własności
C-8,
Dział V. Ochrona własności
C-9, C-10,
KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA
Tytuł I. Przepisy ogólne
C-11, C-12, C-13, C-14,
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
C-15, C-16, C-17, C-18,
Art. 388 § 1: C-78,
Tytuł VI. Czyny niedozwolone
C-19, C-20, C-21, C-22, C-23,
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
C-24,
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
C-25, C-26,
Tytuł XI. Sprzedaż
C-27,
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
Dział I. Najem
C-28,
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
C-29,
Tytuł XXXI. Spółka
C-30,
Tytuł XXXIII. Darowizna
C-31,
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
C-32, C-33,

Kodeks Postępowania cywilnego

Część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze
KSIĘGA PIERWSZA - Proces
Tytuł I - Sąd
Dział I - Właściwości sądu
C-34,
Tytuł IV - Strony
Dział V - Pełnomocnicy procesowi

Art. 87 C-79,
Art. 91 C-80,
Tytuł V - Koszty procesu
Dział I - Zwrot kosztów procesu
C-35, C-36,
Tytuł VI - Postępowanie
Dział I - Przepisy ogólne oczynnościach procesowych
Rozdział 2 - Doręczenia
C-37,
Rozdział 5 - Uchybienie i przywrócenie terminu
C-38,
Art. 168 C-80,
Dział IV - Orzeczenia
Rozdział 1 - Wyroki
C-39,
Dział V - Środki odwoławcze
C-40, C-41,
Tytuł VII - Postępowanie odrębne
Dział III - Postępowanie w sprawach z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
C-42,
Dział IVA - Postępowanie w sprawach gospodarczych
C-43,
Część trzecia - POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Tytuł I - Przepisy ogólne
Dział I - Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności
C-44,
Dział VI - Powództwa przeciwegzekucyjne
C-45, C-46,

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Tytuł 1 - MAŁŻEŃSTWO
Dział IV - USTANIE MAŁŻEŃSTWA
C-47,
Tytuł 2 - POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO
Dział IA - RODZICE I DZIECI.
Rozdział I - Pochodzenie dziecka
C-48,

Kodeks spółek handlowych

Tytuł III - Spółki kapitałowe
Dział I - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rozdział 1 - Powstanie spółki
C-49,
Rozdział 3 - Organy spółki
C-50,
Rozdział 7 - Odpowiedzialność cywilnoprawna
C-51,