Pozakodeksowe Prawo Karne

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.):
K-398,
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950r. (Dz.U. z 1993r., Nr 61, poz.284 ze zm.) art.5 ust.3:
K-501,
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950r. (Dz.U. z 1993r., Nr 61, poz.284 ze zm.) art.5 ust.5 :
K-509,
Europejska Konwencja o ekstradycji z 13 grudnia 1957r. (Dz.U. z 1994r., Nr 70 , poz.307):
K-452,
Kodeks Cywilny: art. 445§1.:
K-572,
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.):
K-396,
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.):
K-708, K-732, K-736, K-834,
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 424):
K-581,
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 95 z późn. zm.):
K-159,
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.):
K-382, K-383, K-384, K-385, K-386, K-387, K-388, K-389, K-390, K-391, K-392, K-393, K-394, K-395, K-422, K-507, K-508, K-561, K-564, K-583, K-591, K-613, K-614, K-618, K-660, K-662, K-664, K-665, K-667, K-670, K-674, K-675, K-679, K-776, K-817, K-821, K-872,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z poźn. zm.):
K-6, K-186, K-370, K-371, K-372, K-373, K-374, K-375, K-376, K-377, K-378, K-379, K-380, K-381, K-400, K-407, K-408, K-409, K-621,
Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1118):
K-811,
Ustawa z dnia 26 października 1982r. Art..20 o postępowaniu w sprawie nieletnich (t.jedn. Dz.U. z 2002, Nr 11, poz.109):
K-484,
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
K-397, K-775,
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485):
K-437, K-513, K-518, K-558, K-668, K-677, K-680, K-738,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665).:
K-620, K-696,
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji art.19 ust.15 (Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 ze zm.):
K-494, K-693,
ustawa z 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U. Nr 36, poz. 180 ze zm.) art. 4 :
K-564,
ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r.Nr 63, poz. 425 ze zm.):
K-859,


Kodeks wykroczeń


Część ogólna
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności

Art. 9 §. 2: K-453,
Część szczególna
Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Art. 58 §. 2: K-563,
Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu

Art. 121 §. 2: K-201,
Art. 130 §. 3: K-516,