Kodeks Karny Wykonawczy

Część Ogólna
Rozdział I - Zakres obowiązywania.

Art. 1 §. 1: K-346,
Art. 1 §. 2: K-350, K-352, K-362, K-846,
Rozdział II - Organy postępowania wykonawczego

Art. 3 §. 2: K-347, K-348,
Rozdział III - Skazany

Art. 6 §. 1: K-350, K-352, K-362,
Art. 6 §. 3: K-349, K-406,
Art. 7 K-349, K-406,
Art. 7 §. 2: K-673, K-697,
Art. 7 §. 5: K-530,
Art. 8 §. 1: K-555,
Art. 8 §. 2: K-539, K-811,
Art. 8 §. 2: pkt. 2. K-351, K-352, K-490, K-706,
Rozdział IV - Postępowanie wykonawcze
Oddział 1 - Wykonywanie orzeczeń

Art. 9 §. 1: K-804,
Art. 9 §. 4: K-858,
Art. 13 §. 1: K-529, K-531, K-589, K-640, K-690, K-814, K-861,
Art. 14 §. 1: K-598,
Art. 15 §. 1: K-353, K-472, K-503, K-595, K-600, K-601, K-610, K-634, K-640, K-645, K-646, K-647, K-649, K-690, K-712, K-759,
Art. 15 §. 2: K-425,
Oddział 2 - Postępowanie przed sądem

Art. 19 §. 1: K-353, K-355, K-611, K-797, K-825, K-863,
Art. 20 §. 1: K-356,
Art. 22 §. 1: K-656, K-706,
Art. 23 §. 1: K-612,
Art. 24 §. 1: K-90, K-354, K-460,
Rozdział VII - Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

Art. 42 §. 1: K-357,
Art. 42 §. 3: K-656,
Rozdział X - Kara pozbawienia wolności
Oddział 10 - Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

Art. 153 §. 2: K-864,
Część Szczególna
Rozdział VIII - Grzywna

Art. 45 §. 1: K-359, K-541,
Art. 46 §. 1: K-586, K-611, K-649,
Art. 49 §. 1: K-458, K-460, K-628, K-787, K-807, K-856,
Art. 50 §. 2: K-855, K-865,
Art. 51 K-473, K-519, K-611, K-838,
Rozdział X - Kara pozbawienia wolności
Oddział 2 - Zakłady karne

Art. 77 §. 1: K-497, K-801,
Oddział 3 - Wykonywanie kary i jej indywidualizacja

Art. 79 §. 1: K-793,
Art. 81 K-830,
Art. 94 §. 1: K-758,
Oddział 4 - Prawa i obowiązki skazanego

Art. 115 K-864,
Art. 117 K-481, K-717, K-825, K-835, K-863,
Art. 119 K-643, K-860,
Oddział 8 - Nagrody i ulgi

Art. 138 K-770,
Art. 140 K-770,
Art. 141a §. 1: K-642,
Oddział 9 - Kary dyscyplinarne

Art. 143 §. 1: K-468,
Oddział 10 - Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

Art. 150 K-568,
Art. 150 §. 1: K-362, K-363, K-503, K-691,
Art. 151 K-646, K-759, K-858,
Art. 151 §. 1: K-820,
Art. 151 §. 3: K-419, K-462,
Art. 152 K-364, K-365, K-543, K-601, K-610, K-782,
Art. 153 §. 1: K-362, K-503, K-560, K-568, K-635,
Art. 153 §. 2: K-361, K-489, K-524, K-544, K-546, K-546, K-553, K-557, K-597, K-634, K-635, K-642, K-645, K-650, K-671, K-695, K-718, K-731, K-741, K-742, K-785, K-837, K-844,
Art. 153 §. 3: K-361, K-416, K-548, K-568, K-742, K-746,
Art. 153 §. 5: K-716,
Art. 155 K-479, K-600,
Art. 155 §. 1: K-647,
Art. 156 K-819,
Art. 156 §. 2: K-712,
Oddział 11 - Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Art. 159 K-347, K-415, K-417, K-426, K-749, K-750, K-751, K-781, K-804, K-808, K-815, K-847, K-852,
Art. 159 §. 1: K-520,
Art. 160 K-822,
Art. 160 §. 1: K-590,
Art. 160 §. 2: K-461, K-465, K-522, K-551, K-562, K-602, K-606, K-612, K-683, K-701, K-779, K-783, K-784, K-824,
Art. 161 K-830,
Art. 161 §. 1: K-91, K-354, K-366, K-367,
Art. 161 §. 3: K-353,
Art. 163 K-822,
Art. 163 §. 1: K-478, K-769,
Art. 163 §. 2: K-480, K-845,
Oddział 12 - Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy

Art. 164 §. 1: K-595,
Art. 167 K-595, K-623, K-666,
Art. 167 §. 1: K-504,
Rozdział XIII - Środki zabezpieczające

Art. 201 §. 2: K-414, K-466, K-789,
Art. 203 §. 1: K-363, K-420, K-794,
Art. 204 K-363, K-627, K-758, K-794,
Rozdział XIV - Należności sądowe

Art. 206 §. 2: K-458,
Rozdział XV - Tymczasowe aresztowanie

Art. 211 §. 6: K-663,
Część Końcowa
Rozdział XXII - Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 243 §. 1: K-369,