Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Lublinie , ul. Obrońców Pokoju 1 , 20-950 Lublin, reprezentowany przez Prezesa tego Sądu, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji następujących zadań ustawowych:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • drobnych spraw życia codziennego.Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw: kodeksu pracy, zamówień publicznych, finansów publicznych, przepisów dotyczących postępowania sadowego i organizacji sekretariatów jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie - jest dobrowolne.Na podstawie art. 32 powołanej ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji:

 • czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy;Administrator danych może odmówić osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji (art. 34), jeżeli spowodowałoby to:

 • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.